תנאי שימוש

תנאי שימוש אלה מגדירים את התנאים שבהם חברת HotelsCombined Pty Ltd ACN 122 130 554 (אנחנו אנו או שלנו)מספקת את הגישה אל האתר ואל המידע.
הגדרות
בתנאי שימוש אלה:
מידע פירושו כל המידע הזמין באתר לרבות:
 1. זמינות חדרי המלון;
 2. תעריפי חדרי המלון;
 3. תיאורי ותמונות המלון;
 4. שירותי ומתקני המלון;
 5. ביקורת הלקוחות; וגם
 6. הערות המערכת;
מטרה מותרת פירושה השוואת תעריפי הלינה והשירותים המוצעים על-ידי מלונות בהקשר לביצוע הזמנת החדרים ו/או סידורי הלינה, אך לא נכללים בה פרסום מחדש או אספקה מחדש של המידע או כל חלק ממנו לצרכנים באמצעים אלקטרוניים;
הצעה מצד שלישי פירושה טובין ושירותים המוצעים למכירה על-ידי צד שלישי
אתר כלומר האתר הממוקם ב-www.hotelscombined.co.il.
גישה
על-ידי ההתחברות לאתר אתה:
 1. מסכים לתנאי השימוש המחייבים האלה; וגם
 2. מתחייב לכך שאתה מעל גיל 18.
פעולות אסורות
אסור בשום פנים:
 1. לשכפל באופן חומרי, לפרסם, להציג בציבור, לשדר לציבור, או לבצע התאמה של המידע או כל חלק מהמידע בכל אופן שהוא פרט למטרה המותרת;
 2. לגשת למידע או לכל חלק של המידע או לנטר אותו באמצעות רובוט זחלן-רשת, תוכנת איסוף מידע או כל אמצעי אוטומטי אחר מבלי לקבל מראש את הסכמתנו בכתב לכך;
 3. להפר את ההגבלות של כל כותרת חסימה ממוכנת בכניסה לאתר, או לעקוף או לחדור מבעד כל אמצעי אחר המשמש למניעת או הגבלת גישה לאתר;
 4. לנקוט בפעולה כלשהי שתגרום או שעשויה לגרום עומס בלתי סביר, או חריג על התשתית שלנו;
 5. לנסות לשנות, לתרגם, להתאים, לערוך, לפרק, לבצע היפוך-הידור או הנדסה-לאחור לתוכנת מחשב שאנחנו משתמשים בה בקשר לאתר.
שיפוי
יש לפצות אותנו כנגד כל עלות, תביעה, דרישה אחריות, הוצאה נזק או אובדן העשויים להיגרם כתוצאה מהשימוש שלך במידע או בכל חלק שלו לכל מטרה שהיא מלבד המטרה המותרת.
אימות המידע וקבלת הסיכונים
אימות המידע
חובה לאמת את דיוק המידע לפני קבלת כל הצעה מצד שלישי או שימוש בה.
קבלת סיכונים
יש לקבל על עצמך כל סיכון הקשור אל:
 1. השימוש באתר ובמידע שבו; וגם
 2. הקבלה והשימוש בכל הצעה המגיעה מצד שלישי.
היעדר אחריות
אנחנו איננו אחראיים:
 1. לדיוק לאיכות, לשלמות או לאמינות של האתר, המידע או כל הצעה מצד שלישי;
 2. שהאתר והמידע שבו יהיו חפים משגיאות, מוירוסים, מהפרעות או משימוש בלתי מורשה על-ידי פורצי מחשבים.
אחריות
הגבלה
במידה בה חלים התנאים המשתמעים על פי חוק ההתנהלות העסקית (Trade Practices Act) 1974 (Cth) על שירותים המסופקים על-ידנו, תוגבל האחריות שלנו כלפי כל הפרה של תנאים אלה לאספקת השירותים בשנית או לתשלום העלות של אספקת השירותים בשנית.
הוצאה מן הכלל
למעט אותם התנאים שלא ניתן להוציאם מן הכלל על-פי חוק, כל התנאים למעט אלו המצויינים מפורשות בתנאי השימוש מוצאים מן הכלל ואינם חלים.
7.3. מגבלה על ההתחייבות
בהתאם לסעיף 7.1 שלעיל, האחריות המצטברת המרבית שלנו כלפיך מוגבלת לסכום של 100 דולרים אוסטרליים.
החרגות מכלל האחריות
אנחנו לא נהיה אחראיים בשום מקרה (בין בחוזה בגין עוולה או בכל דרך אחרת) לכל אובדן או נזק תוצאתי מיוחד מקרי או עקיף לרבות הפסד רווחים העלול להיגרם בכפוף לתנאי שימוש אלה.
כללי
מלוא ההבנה
תנאי שימוש אלה כוללים את מלוא ההבנות בין הצדדים וגוברים על כל תקשורת קודמת בין הצדדים.
תיקון ושינוי
אנחנו עשויים לתקן או לשנות את תנאי השימוש האלה בכל עת מבלי להודיעך.
החוק החל ותחום השיפוט
תנאי שימוש אלה כפופים לחוקים החלים בניו סאות' ווילס אוסטרליה ויש לפרשם בהתאם לחוקים אלה. ישנה הסכמה מהצד שלך לקבל את השיפוט הבלעדי של בתי המשפט במדינה זו ובחבר העמים של אוסטרליה בנוגע לכל עניין הנובע מתנאי שימוש אלה או הקשור בהם.